تبلیغات
دختران جدید - پروپوزال چیست در تنظیم آن چه نكاتی باید رعایت شود؟

امروز:

پروپوزال چیست در تنظیم آن چه نكاتی باید رعایت شود؟انجام پایان نامه ارشدمدیریت

مقدمه
طرح تحقیق، با اهمیت زیاد ترین اصلی ترین بخش یك كار تحقیقی پژوهشی است، طرح تحقیق ( Proposal) اصل تحقیق نیست، بلكه طرح اولیه طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه پیشنهادی یك ساختمان است كه توسط ارشیتكت (پژوهشگر محقق) اركان اصلی آن طراحی و محاسبه شده به صورت نقشه ماكت ساختمان در آمده است چنانچه یك مهندس خبره ( استاد راهنما ) به آن نگاه كند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) كه بر طبـق این نقشه شكل می گیرد، از قبل برای تجسم كند. پژوهشگری كه قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است راهنمای محقق جهت عملیاتی كردن و اجرای تحقیق است .
هر چند انتخاب موضوع فرایند تهیه و تكمیل یك پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی كوتاه انجام می شود، ولی باید تذکر داشت كه پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشكل اساسی روبرو نخواهد شد. به جمله دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش را درست گزینش كرده باشد تمامی اركان اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، ارزش ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اهداف، سئوالات، فرضیه ها روش مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و كامل تهیه كرده باشد، در انجام پژوهش با مشكلاتی از عبارت سر درگمی ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری كه گفته می شود پژوهشگری كه طرح تحقیق را به طور دقیق، روشن كامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان نامـه را تهیه كرده است.

اجزاء تشكیل دهنده طرح تحقیق
1- عنوان تحقیق

نخستین گام در انجام تحقیق، تعیین عنوان تحقیق است. هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون معین شدن عنوان تحقیق، پژوهش را شروع كند. عنوان به منزله مقصد طرح نهایی انجام پژوهش است و لذا در تعیین گزینش آن تذکر به نكات زیر ضروری است:
1- خوبتر است عنوان تحقیق نه خیلی كوتاه، نه خیلی طولانی، بلكه مختصر، جامع، رسا و غیر سئوالی باشد.
2- بهتر است در ابتدای عنوان از عبارت هایی چون: بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین ....مصرف شود.
3- خوبتر است در عنوان تحقیق به نوعی متغیر های مستقل و وابسته نشان داده شوند.
4- مورد تحقیق باید نو جدید باشد.
5- عنوان پژوهش باید اهمیت تحقیق داشته باشد.
6- پژوهشگر باید توان انجام تحقیق را داشته باشد.
7- موضوع تحقیق در حوزه كاری تخصصی پژوهشگر باشد.
8- مورد پژوهش باید به گونه ای باشد كه جامعه به انجام تحقیق درباره آن نیازمند باشد و پژوهش بتواند با نتایج خود مشكلی را از جامعه برطرف كند.
9- پژوهشگر به عنوان تحقیق و انجام پژوهش درباره آن میل علاقه داشته باشد.
10- موضوع تحقیق باید عملی اجرائی بوده قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد .
11- عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد كه هدف های تحقیق را بیان كند .
12- خوبتر است در عنوان تحقیق، قلمرو مكانی محدوده زمانی پژوهش معین گردد.

2-اصطلاحات و کلمه ها

اکثرا تعدادی از اصطلاحات و عبارت های فنی تخصصی مربوط به عنوان مورد پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و برای هریك مختصراً از منابع اصلی و معتبر، تعریفی آورده می شود.

3- شرح و بیان مسئله تحقیق ( طرح یك مشكل)
مسئله در واقع سئوالی است كه در ذهن پژوهشگر راجع به یك پدیده، مشكل یا معضل بیان می شود، هدف محقق از طرح این سئوال ریشه یابی، علت یا علل به وجود آورنده آن مشكل یا راهكارهای رفع آن است.
در بیان مسئله محقق باید نكات زیر را رعایت كند:
1- محقق، شواهدی باید نشان دهد كه معضلی مشكلی در جامعه وجود دارد.
2- محقق باید مشكل بیان شده را بیان كند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد.
3- محقق باید نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد بررسی کند؟ نحوه ی مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است.
4- پژوهشگر در انتها بهتر است محدوده زمانی قلمرو زمانی تحقیق را نیز معین نماید .
معمولا مسئله تحقیق باید مساله را بیان نماید ، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان نماید متغیرها را نشان داده، نحوه تحلیل آنها را روشن کرده محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

4-ارزش و ضرورت مورد تحقیق
در این مورد پژوهشگر بایستی معین نماید که موضوع تحقیق چه اهمیت ی دارد ضرورت انجام این پژوهش چیست نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.
- ارزش این تحقیق در رابطه با نظریه های موجود چیست؟
- نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟
- نقش نتایج تحقیق در ارائه مد ، الگو، نظریه جدید یا توسعه بسط نظریه های قبلی چطور است؟
- ارزش نتایج تحقیق جهت مدیران و پروگرام ریزان چیست؟
- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزش ی پژوهشی چه اثری دارد؟
- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟
5-قبلی ه تحقیق
جهت اینکه پژوهشگر تحقیقات را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد آن را با دستاوردهای بررسی ها افراد دیگر همموسیقی نماید ، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع مسئله ای که برای تحقیق گزینش کرده ، آگاهی خود را گسترش دهد.
هدف از گنجاندن بخش قبلی ه تحقیق ادبیات موضوع، توجه به نكات زیر است :
1-برقراری ارتباطی منطقی بین اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
2-آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق
3-آشنایی باروش های تحقیق مورد مصرف در پژوهش های قدیم
4-پیشگیری از دوباره کاری
5-مصرف از تجربیات مفید محققان قبلی
6-آگاهی از نقاط ضعف پژوهش های پیشین
جهت دسترسی به اهداف بالا و تدوین مطالب پیشینه، رعایت نكات زیر ضروری است:
الف-منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع گزینش گردد
ب- نتایج مشاهدات قبلی مطالعه، نقد تحلیل شود
ج- ترتیب موارد از كلی به جزئی ( عمومی به اختصاصی ) تدوین گردد

شیوه تدوین نتایج بررسی ها و تحقیقات انجام شده

6-اهداف تحقیق
اهداف تحقیق می تواند به دو صورت کلی برای بیان شوند:
الف-هدف کلی
هدف کلی مستقیماً ازمورد تحقیق مشتق می شود.
ب-اهداف ویژه
این هدف ها از مسئله پژوهش و از اهداف کلی مشتق می شوند و در واقع زیر مجموعه هدف یا اهداف کلی پژوهش هستند . این اهداف تصریح می کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود چه چیزی انجام نمی شود.

7- موارد تحقیق
در صورتی که تحقیق با توجه به قبلی ه پژوهش نتواند جهت خاصی را جهت یافته های خود پیش بینی نماید رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقیق توجه به نكات زیر ضروری است:
- سئوالات پژوهش مستقیماً از اهداف تحقیق منشأ می گیرند.
در موارد تحقیق، یک نوع متغیر بیان می شود.-
- آوردن کلمه در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست.
بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.-

8-فرضیه
- فرضیه، حدس گمان محقق درمورد علل بوجودآمدن مشكل ارائه راه حل های آن است.
فرضیه، حدس گمان محقق در واقع جواب حدسی پژوهشگر در مورد سئوالات تحقیق است.-
- فرضیه، حدس گمان پژوهشگر درباره وجود فرق ، احتمـا ل رابطه یا تاثیر بین دو یا چند متغیر است.
- فرضیه، حدس گمانی است که مبتنی بر دانش تجربه درمورد حل یک مسئله است.
- فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند.
- فرضیه عبارت خبری آسان ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل وابسته)دیده می شود.
تذکر : همآهنگ ی، همسویی و تعادل تعداد فرضیه ها با سئوالات پژوهش زیاد لازم است.
جهت مثال، یك فرضیه آسان این است که بگوییم: میزان سواد با تعداد اولاد رابطه دارد یا تعداد خودروها در میزان آلودگی هوا تاثیر دارد.
توجه : صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک آزمایش مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه تاثیر بد برای پژوهش و پژوهشگر ندارد.

9-روش مراحل تحقیق
یكی از اركان تحقیق یا پژوهش كه در پروپوزال بیان می شود، تعیین نوع تحقیق مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را حاوی : وسائل گردآوری داده ها،شیوه گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و اندازه نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، وسائل تجزیه و نقد داده ها بالاخرهروش های تجزیه تحلیل داده ها(آموزش های نقد کیفی و کمی) را توضیح می دهد.

در زیر به تعدادی از انواع تحقیق به طور مختصر اشاره می شود.
انواع تحقیق بر طبـق هدف
1-بررسی ها بنیادی

این نتایج بررسی ها و تحقیقات در پی شناخت و کشف ارتباطات بین پدیده ها درک اصول قوانین طبیعی است. این مشاهدات نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده مرزهای دانش را گسترش می دهند.
2-بررسی ها فرد دی
-این بررسی ها برداده ها ونتایج بررسی ها بنیادی تکیه دارند و در پی دستیابی به اصول و قواعدی هستند که بتوان آنها را در عمل اجرا به کار بست.
-این بررسی ها در پی معرفت علل موارد و حل آنها هستند و فرد دی فراگیر دارند.

3- تحقیقات گسترش ای
این تحقیقات در پی معرفت راه های اصلاح افزایش تولید و روش های جدید تولید كالا و خدمات بوده عمدتأ متوجه نوآوری در فرایند ها، وسائل ها محصولات در یك زمان و مكان ویِژگزینشه هستند .
انواع تحقیق بر طبـق ماهیت روش
تحقیقات تاریخی

این گونه تحقیقات مربوط به موارد معین و مربوط به قدیم است تلاش محقق در جهت كشف حقایق پیشین از طریق جمع آوری اطلاعات اسناد مربوط به قدیم می باشد.
تحقیقات توصیفی
هدف این تحقیقات، توصیف عینی مرتب خصوصیات یك موقعیت یا یك موضوع است اما بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی مثل نگرش سنجی ها منو گرافی ها. تحقیقات موردی تحلیل محتوا، قوم نگاری و زمینه یابی از انواع آن محسوب می شوند .
تحقیقات همبستگی
این تحقیقات در پی كشف رابطه همبستگی بین متغیر هاست. جهت محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر از همبستگی های پیرسون اسپیر من كندال استفاده می شود.
تحقیقات علی ( علت و معل اما )
در این تحقیقات پژوهشگر با بررسی شرایط قبلی درصدد جستجوی علل روابط ی جهت وقوع حوادث است.
تحقیقات پیمایشی
در این تحقیقات، محقق جهت جواب دادن به مسئله زمان حال جمع آوری اطلاعات ازآموزش پیمایشی و عمدتأ از تكمیل پرسش نامـه یا مصاحبه استفاده می كند و هدف محقق تعمیم نتایج نمونه به جامعه بزرگتر آماری است.
تحقیقات تجربی (آزمایش گاهی)
از این تحقیقات معمولأ جهت یافتن راه حل های موارد یا پیدا كردن راهكارهایی جهت حل مشكلات در وقت حال یا آینده مصرف می شود، در این تحقیقات عمدتا از ارتباطات علت و معلاما استفاده می كنند مکان آزمایش پژوهش معمولأ آزمایشگاه است متغیر ها برای محقق قابل كنترل می باشد.

تحقیقات نیمه تجربی
این تحقیقات بیشتر مربوط به تحقیقات اجتماعی است امكان كنترل تمام متغیر ها جهت محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصیات اجتماعی فرهنگی افراد.
تحلیل محتوا
اینآموزش اکثرا برای سنجش تحلیل گفتار یا متن ها استفاده می شود، مثل مقایسه تحلیلی، روزنامـه ها، مجلات، نوارها ...تحلیل محتوا در مقولات مطالب عامیانه، علمی( متون مذهبی، كلامی، ادبی ...) تحلیل های كمی ریاضی.
وسائل گرد آوری داده ها
پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارك اسناد معتبر و موثق ( كتب، منابع آماری و...) مراجعه می كند كه این منابع را دست دوم (second-hand) می نامند و گاهی نیز به منابعی نیاز دارد كه در دسترس پژوهشگر نیست و یا به روز نیست، كه در این جا به گرد آوری اطلاعات از طریق میدانی (survey) یعنی تهیه سوال نامـه مصاحبه مشاهده نیازدارد.
وسائل تحلیل داده ها
در تهیه جداول، تدوین نمودارها، فرآوری ، دسته بندی ، استخراج و تحلیل بهتر داده ها از انواع نرم افزار های كامپیوتری چون Spss، excel، GISو... استفاده می شود.
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
انواع راهنمای های تجزیه تحلیل داده هاعبارتند ازروش های تحلیل كیفی كمی ( آمار توصیفی و استنباطی )
جامعه آماری اندازه نمونه
در این پارت جامعه آماری مورد نظر معین شد،شیوه تعیین تعداد نمونه به طور شفاف بیان می شود نیزبه روش گزینش نمونه ها از جامعه آماری نیز اشاره می شود.
10- كاربرد نتایج تحقیق
در این مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد های استفاده كننده از نتایج تحقیق اشاره می كند.
11- محدودیت های تحقیق
در این مورد محقق با بیان محدودیت هایی كه سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد كه در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد.
در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمـا لی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد:
- كمبود منابع علمی
- كمبود منابع مالی
- ضعف همکاری سازمان ها نهاد ها
- گرفتاری های شخصی محقق
- كمبود زمان در اختیار
- تعداد متغیرهای ناخواسته
- ناهمموزیک ی اساتید راهنما


نوشته شده در : یکشنبه 26 اردیبهشت 1395  توسط : مطالب علمی 2015.    نظرات() .

What do eccentric heel drops do?
شنبه 14 مرداد 1396 05:46 ق.ظ
Greetings! I've been reading your website for a long time now and finally got the courage to
go ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted to mention keep up the
excellent job!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:40 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
رونیکا
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 05:11 ب.ظ
سلام گلم باشه راستی یه وبلاگ طراحی کردم و تمام کسایی که وبلاگ خوب و باحال دارند رو دعوت به تبادل لینک کردم . از تو هم دعوت می کنیم به جمع ما بیای
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر